Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Napriek nášmu veľkému úsiliu poskytovať našim zákazníkom kvalitné služby a výrobky, môže nastať situácia, že sa nám niečo nepodarí tak, ako by ste si želali. V prípade, že potrebujete reklamovať u nás zakúpený tovar, prečítajte si, prosím, nasledovné informácie.

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti Roaster Brothers, s.r.o., so sídlom Duklianska 625 / 23, 909 01 Skalica, IČO: 52 343 260, DIČ: 2120993831, IČ DPH: SK2120993831, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 44322/T (ďalej len “predávajúci” alebo “Roaster Brothers”) a našich zákazníkov (ďalej len “kupujúci” alebo “spotrebiteľ”) pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového portálu umiestneného na internetovej stránke www.FairJoe.sk (ďalej len “internetová stránka” alebo “e-shop”).

Uplatňovanie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

Postup kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení sa riadi podľa § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Postup kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje predávajúcemu, že sa s reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ním.

Reklamácia pri preprave

Pokiaľ pri preberaní tovaru zistíte poškodenie obalu, skontrolujte kompletnosť zásielky a neporušenosť tovaru. Ak je zásielka nekompletná alebo je tovar mechanicky poškodený, zásielku nepreberajte a vypíšte s prepravcom Protokol o škode. O vzniknutej situácii nás, prosím, informujete emailom na adrese fairjoe@fairjoe.sk, aby sme ju mohli následne začať riešiť.

Záručná doba a postup uplatnenia reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré predaný tovar má pri prevzatí kupujúcim. Záručná doba na zakúpený tovar je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Ak je na zakúpenom tovare uvedený dátum spotreby, resp. doba minimálnej trvanlivosti, záručná doba je platná do tohto dátumu. Uplynutím záručnej doby, resp. dátumu spotreby, zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Nekompletnosť zásielky alebo doručenie poškodeného tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu fairjoe@fairjoe.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak si želáte zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte e-mailom na adresu fairjoe@fairjoe.sk, kde je možné dohodnúť si najvhodnejšiu formu reklamačného postupu. Po vzájomnej dohode zašlite reklamovaný tovar spolu s vyplneným reklamačným listom na adresu:

Roaster Brothers, s.r.o.
Duklianska 625 / 23
909 01 Skalica
Slovenská republika

Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou s poistením v hodnote tovaru. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúru), ktorý sme Vám poslali s tovarom a vyplnený reklamačný list. Následne vám bude vystavené a e-mailom doručené potvrdenie o prijatí reklamácie.

Po obdržaní reklamovaného tovaru začíname bezodkladne pracovať na vyriešení Vašej reklamácie. V prípade jej uznania môžete:

  • nárokovať si bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť,
  • požadovať výmenu reklamovaného tovaru,
  • vybrať si iný tovar do hodnoty reklamovaného tovaru,
  • odstúpiť od zmluvy a v takom prípade Vám vrátime peniaze.

Reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť v čo možno najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky. Reklamačné konanie je možné ukončiť jedným z nasledovných spôsobov:

  • odovzdaním opraveného tovaru,
  • výmenou tovaru,
  • vrátením kúpnej ceny tovaru,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Po vybavení reklamácie vám písomne vystavíme a poštou pošleme doklad o vybavení reklamácie. V prípade, že Vaša reklamácia nebude vybavená ani po zákonom stanovenej lehote 30 dní, máte ako spotrebiteľ právo buď na výmenu tovaru alebo máte právo od zmluvy odstúpiť, kedy vám budú peniaze vrátené.

Vrátenie tovaru bez udania dôvodu (odstúpenie od zmluvy)

Informácie ohľadom vrátenia tovaru bez udania dôvodu nájdete v sekcii Vrátenie tovaru.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme Vám vybavil Vašu reklamáciu alebo sa domnievate, že sme porušil Vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu. Ak na Vašu žiadosť odpovieme zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovieme v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť a/alebo doplniť tieto Reklamačné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Reklamačných podmienkach je splnená umiestnením zmenených obchodných podmienok na internetovej stránke.